• فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی
    مدیر گروه
    دکتر فاطمه رهبری زاده

آمار و اطلاعات

حسین سلطانی نژاد
استادیار گروه فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی

حسین سلطانی نژاد