آمار و اطلاعات

گروه علوم و اعصاب شناختی

اعضای پیشنهادی جهت تکمیل ظرفیت گروه: 8- دکتر معصومه پاکروان (مهندسی برق)، 9- دکتر فروغ اسرافیلیان (دانشکده علوم انسانی).