• فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی
    مدیر گروه
    دکتر فاطمه رهبری زاده

آمار و اطلاعات

نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه عمومی سامان حسینخانی طبقه همکف 8288