• فناوری‌های نوین در مهندسی
    مدیر گروه
    دکتر حامد باقری

آمار و اطلاعات

حامد باقری
دانشیار گروه فناوری‌های نوین در مهندسی

حامد باقری

صادق دردایی جوقان
استادیار گروه فناوری‌های نوین در مهندسی

صادق دردایی جوقان

زهرا واعظی انزها
استادیار گروه فناوری‌های نوین در مهندسی

زهرا واعظی انزها