سحر فراهانی
سحر فراهانی
رییس اداره آموزش دانشکده
82883198
Farahanii@modares.ac.ir
عباس صدوری
عباس صدوری
رئیس اداره پژوهش
4044
sodoori@modares.ac.ir
محمود بواشیه
محمود بواشیه
رییس امور اداری و مالی و دبیر جلسه
4112
نیما دلیر

دبیر گروه انرژی های پاک و محیط زیست

سعیده مهرانگیز
سعیده مهرانگیز

کارشناس آموزش وپژوهش

82883196
s.mehrangiz@modares.ac.ir
زهرا واعظی
زهرا واعظی

دبیرگروه بین رشته ای ترکیبات زیست فعال

82884710