فرم‌های آموزشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت

فرم‌های پژوهشی

عنوان گروه کاربری تعداد دریافت
پروپوزال ارشد .ابلاغ 25-10-1402 کارشناسی ارشد 55
گزارش سه ماهه ویژه ورودی های 1400 به بعد مشترک 53
صورتجلسه ارائه سمینار مشترک 34
ارئه گزارش شفاهی پایان نامه ویژه دانشجویان ارشد 1400 به بعد کارشناسی ارشد 28
فرم درخواست خرید از محل اعتبار ویژه پژوهشی اساتید (گرنت) مشترک 18
صورتجلسه سمینار شش ماهه مشترک 15
پروپوزال دکتری.ابلاغ 25-10-1402 دکتری 11
فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه کاربری تعداد دریافت