مدیران گروه‌ها


حامد باقری
فناوری‌های نوین در مهندسی
حامد باقری
فاطمه رهبری زاده
فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی
فاطمه رهبری زاده
حسین غریبی
انرژی‌های پاک و محیط زیست
حسین غریبی
موسی گلعلی زاده لهی
علوم بنیادین در فناوری‌های بین‌رشته‌ای
موسی گلعلی زاده لهی
احمد مشاعی
گروه پژوهشی سنسـور و بیوسنسـور
احمد مشاعی
حسین نادری منش
گروه پژوهشی ترکیبـات مـواد زیست فعـال
حسین نادری منش