عباس صدوری

عباس صدوری

رئیس اداره آموزش و پژوهش
4044
sodoori@modares.ac.ir
بهنام عزیزی

بهنام عزیزی

ریئس اداره آموزشی و دانشجویی
4041
b.azizi@modares.ac.ir
محمود بواشیه

محمود بواشیه

رییس امور اداری دانشکده
4112
سعیده مهرانگیز
سعیده مهرانگیز

کارشناس آموزش وپژوهش

زهرا واعظی
زهرا واعظی

دبیرگروه بین رشته ای ترکیبات زیست فعال

82884710