• انرژی‌های پاک و محیط زیست
  مدیر گروه
  دکتر حسین غریبی

آمار و اطلاعات

هدف

توسعه انرژی مورد نیاز بشر بر پایه منابع تجدیدپذیر که از گردش روز و شب ؛ همانند نور خورشید، باد، باران، جزر و مد دریاها، امواج و گرمای زمین گرمایی بدست می‌آید.

ماموریت

گروه انرژی تجدید پذیر بر پایه دانش علوم پایه ، فنی مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندی نیروی انسانی با دانش خود با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و جلب حمایت‌های مالی و انسانی نهادهای دولتی، خصوصی و مردم نهاد داخل و خارج از کشور به منظور در دسترس قرار دادن انرژیهای پاک در جهت شکوفایی توسعه پایدار از با تصویب شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس فعالیت خود را آغاز کرده است. تشكيل اين گروه با هدفهای جانبی پاسخ به نيازها و حل مسايل کشور در زمینه انرژیهای پاک، كسب اعتبار و رشد و توسعه علمي و فني ، گسترش ارتباطات علمي، بومی سازی دانش انرژی‌های تجدید پذیر، گسترش مرزهاي دانش ، نوآوری و کاربست آن و حفظ سابقه و مستند سازی دست آوردهای گروه انرژیهای تجدید پذیردر دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد.
از سوی دیگر براي تشخيص و پاسخ به نيازهای زیست محیطی کشور موارد زیر را وجهه همت خود قرار می دهد.
توسعه آموزش و پژوهش در حوزه انرژیهای پاک؛ دست یابی به آخرین فناوریهای تولید انرژی پاک؛ پشتيباني و تقويت گروه انرژیهای تجدید پذیر از نگاه علمی، فني و مديريتي؛ فراهم‌آوري زمينه همكاري بين اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و هماهنگ سازي فعاليت‌های مربوط به آن؛ کاربست منابع اطلاعاتی موجود در ایران و جهان؛ حفاظت و دسترس پذیر کردن دست آوردهای پژوهشی گروه؛ مديريت گروه انرژیهای تجدید پذیر با استفاده از روشهاي علمي متناسب با شرايط دانشگاه؛ معرفي توان علمي گروه به مخاطبین؛ استفاده حداکثری از اعضای هیات علمی و منابع انساني دانشگاه تربیت مدرس؛ هماهنگي با برنامه‌هاي ملي توسعه ؛ تحليل اطلاعات گردآوري شده ؛ ‌ تدوين و اعمال استانداردهاي فني و تخصصي در گروه ؛ نياز شناسي و نياز سنجي انرژیهای تجدید پذیر؛ گسترش ارتباطات علمي ـ حرفه‌اي در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر.
در برخورد وارتباط متقابل با مخاطبين كليدی خود، گروه انرژی‌های تجدید پذیر موارد زير را همواره مد نظر دارد:

 1. ارايه اطلاعات صحيح در زمان و مكان خواسته شده و با كيفيت مطلوب به نيازمندان
 2. فراهم آوري زمينه‌هاي حقوقی و قانونی مناسب براي سهولت در ارايه خدمات در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر
 3. دريافت و توجه به ديدگاههاي مخاطبين كليدي
 4. افزايش سواد اطلاعاتي در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر
 5. ايجاد ارتباط بين مخاطبين با ساير سازمانها و افراد در جهت نيازهاي اطلاعاتي مخاطبين
 6. طراحي و اجراي طرح‌های مشترک با سایر گروه های داخل و خارج از دانشگاه
 7. اجراي استانداردهاي مناسب براي ارايه خدمات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر

گروه انرژیهای تجدید پذیر با وجوه منحصر بفرد يا متمايز زير مأموريت و اهداف خود را دنبال مي‌كند:

 1. سابقه طولانی فعاليت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در زمينه انرژی‌های تجدید پذیر
 2. داشتن اساتید برجسته و مجرب در حوزه‌هاي مختلف انرژی‌های تجدید پذیر
 3. گروه پیشرو در میان سایر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور

گروه انرژی‌های تجدید پذیر در انجام ماموریت خود به ارزش‌های زیر پایبند خواهد بود:

 1. رعايت احترام، عدالت، قوانين و مقررات در برخورد با مخاطبين
 2. بهبود كيفيت و بهره‌وری در تمام فعاليت‌های گروه
 3. ترغيب و تشويق نوآوري و کاربست نتیجه پژوهش در گروه
 4. توجه ويژه به استعدادهاي درخشان و انديشمندان ايراني در در ایران و جهان
 5. پايبندي به اصول اخلاق علمی
 6. پايبندی به شايسته سالاری در جذب اعضای هیات علمی در گروه

چارت درسی مهندسی انرژی