# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 مهندسی پزشکی - بیومتریال فناوری‌های نوین در مهندسی دکتری
2 مهندسی ساختمانهای هوشمند فناوری‌های نوین در مهندسی کارشناسی ارشد
3 مهندسی پزشکی-بیومتریال فناوری‌های نوین در مهندسی کارشناسی ارشد
4 علوم اعصاب شناختی فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی دکتری
5 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر انرژی‌های پاک و محیط زیست کارشناسی ارشد
6 فناوری سلول‌های بنیادی و بازساختی بافتی فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی کارشناسی ارشد
7 علم داده‌ها علوم بنیادین در فناوری‌های بین‌رشته‌ای کارشناسی ارشد