تلفن

82884041

دورنگار

82883197

ایمیل

int.sci.tech.modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای
14115-336