تلفن

82883196

دورنگار

82883197

ایمیل

Tech@modares.ac.ir

آدرس

تهران، خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای
14115-336