معرفی


 

تغییر ماموریت دانشکده فناوریهای برتر به دانشکده علوم و فناوریهای بین رشته ای
هدف از تغییر ماموریت این دانشکده در دانشگاه تربیت مدرس ايجاد گروههای علمی(آموزشی و پژوهشی) بین رشته ای مرتبط با فناوري‌هاي راهبردي و براي همگرايي و هم‌افزايي فعاليت‌های علمی بین رشته¬ای در دانشگاه و در راستای افق های ترسیم شده در طرح راهبردی دانشگاه می باشد. بر این اساس این دانشکده به عنوان محل انجام فعالیتهای بین رشته ای ویژه* تعیین می گردد. حوزه های مدنظر برای این مرکز در موضوعات بین رشته ای از قبیل سيستمها و مواد پيشرفته، انرژيهاي نو و فناوريهاي زيستي و پزشکي می باشد. به منظور گسترش و تعمیق فعالیت های بین رشته ای در دانشگاه اعضای هیات علمی برجسته به دعوت و یا از طریق فراخوان به عنوان عضو هیات علمی وابسته(Second Affiliation) انتخاب می شوند. ساختار وروال های دانشکده :
1- شورای دانشکده شامل 5 نفر از اعضای هیات علمی برجسته دانشگاه به پیشنهاد رییس دانشکده و انتخاب رییس دانشگاه می باشد و برای مدت 3 تا 5 سال انتخاب می شوند.
2- گروههای علمی شامل اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع میان رشته ای و از رشته های موجود دانشکده های مختلف موجود خواهند بود.
3- برنامه علمی در هر موضوع میان رشته ای شامل مجموعه آموزشی و محور های پزوهش توسط گروه علمی پی ریزی خواهد شد.
4- اعضای هیات علمی: از میان اعضای هیات علمی دارای سوابق برجسته آموزشی/پژوهشی دارای حداقل مرتبه دانشیاری صرفا" بصورت عضو وابسته به دانشکده از بین اعضای هیات علمی متقاضی انجام تحقیقات بین رشته ای در موضوع خاص در دانشگاه و یا در مواردضروری از خارج از دانشگاه انتخاب می گردد.
5- انتخاب اعضای داوطلب بر اساس برنامه 3 یا 5 ساله پیشنهادی از طریق شورای دانشکده انجام می شود.
6- اعضای متقاضی هیات علمی از لحاظ رزومه و برنامه پیشنهادی بررسی و با ارائه حکمی به مدت 5 سال از طرف رئیس دانشگاه منصوب می شوند.
7- عملکرد هر گروه به همراه خروجی برنامه تحقیقاتی ایشان پس از3 تا 5 سال بازنگري شده و در رابطه با ادامه همکاري آنها به همراه برنامه جدید برای یک دوره دیگر تصميم گيري خواهد شد.
8- عملکرد هر عضو هیات علمی به همراه خروجی برنامه تحقیقاتی ایشان هر ساله ارزیابی شده و در رابطه با ادامه همکاري وی تصميم گيري خواهد شد.
9- اعضای هیات علمی منتخب واجد برنامه مصوب که با اين دانشکده همکاری می نمایند از مشوق های مادی و معنوی از جمله افزایش حقوق ویژه و از لحاظ پژوهشی حمایت ويژه خواهند شد.
10- هر برنامه و گروه علمی مرتبط با آن بعد از رسیدن به اهداف پایه ای خود و تثبیت دانش و محتوای تخصصی و نیل به تقاضای کافی در جامعه می تواند با رعایت مقررات دانشگاه بصورت رشته ای منسجم به دانشکده یا بخش مستقلی منتقل گردد.
11- دانشگاه تامین هزینه های برنامه تحقیقاتی مشترک بین رشته ای را که در برگیرنده یکی از نیازهای اساسی کشور بر اساس اسناد بالا دستی و یا در مرز های دانش باشد و به تائید شورای دانشکده رسیده باشد بر عهده می گیرد.
12- شرط ادامه و تمدید برنامه تحقیقاتی و یا افراد واجد برنامه فوق برای دوره (های) بعدی نیل به موفقیت در فروش محصول یا پیدا کردن حامی مالی برای ادامه برنامه و یا چاپ مقاله در مجلات 10 درصد اول در زیرگروه مورد نظر بر اساس لیست JCR می باشد.
13- دانشجویان: دانشجویان هرگروه علمی از دانشکده در قالب ظرفیت گروهها و رشته های موجود در سایر دانشکده های دانشگاه که مرتبط با برنامه بین رشته ای هستند (دانشکده های مبداء) پذیرش میگردند. دانشجویانی که با انتخاب اساتید در پروژه ها همکاری می نمایند به نسبت ابعاد پروژه حق الزحمه دریافت می کنند. انتخاب دانشجویان با نظر استاد طرح پژوهشی ایشان در شورای گروه علمی و تصویب شورای دانشکده و در قالب برنامه مصوب صورت می پذیرد. دانشجویان میتوانند دارای 2 استاد راهنما و تا 3 استاد مشاور باشند. پایان نامه یا رساله دانشجویان این دانشکده تحت مدیریت گروه علمی مربوطه به نسبت شرایط بین رشته ای مرتبط با پروژه بصورت ویژه و مضاعف مورد پشتیبانی قرار میگیرد. در موارد محدود امکان پذیرش دانشجو برای رشته های بین رشته ای ویژه وجود دارد.
14- تعرفه و ضوابط پشتیبانی ویژه برای هیات علمی، دانشجویان و طرح های تحقیقاتی مرتبط با بر نامه های دانشکده طی متمم های جداگانه ای به تصویب هیات رییسه خواهد رسید.
• رشته های بین رشته ای ویژه: رشته های بین رشته ای که سهم هر گروه مرتبط موجود در دانشکده های دانشگاه در راهبری آن به میزان غالب و کافی نبوده و نیازمند همکاری تنگاتنگ گروه های مختلف موجود دانشگاه می باشد. .

اعضای شورای راهبردی دانشکده

  • دکتر امیر البدوی
  • دکتر یعقوب فتحی پور
  • دکتر مجید محمدی مقدم
  • دکتر لطف الله نبوی
  • دکتر سعید سمنانیان