آمار و اطلاعات

گروه علم داده

اعضای پیشنهادی جهت تکمیل ظرفیت گروه: 8- دکتر علی رجایی (دانشکده ریاضی)، 9- دکتر شهریار عرب (دانشکده علوم زیستی).