آمار و اطلاعات

گروه انرژی تجدید پذیر

اعضای پیشنهادی جهت تکمیل ظرفیت گروه: 8- دکتر داریوش منصوری (دانشکده منابع طبیعی)، 9- دکتر کریمیان علی آبادی (دانشکده مکانیک).