تغییر ماموریت دانشکده فناوریهای برتر به دانشکده علوم و فناوریهای بین رشته ای هدف از تغییر ماموریت این دانشکده در دانشگاه تربیت مدرس ايجاد گروههای علمی(آموزشی و پژوهشی) بین رشته ای مرتبط با فناوري‌هاي راهبردي و براي همگرايي و هم‌افزايي فعاليت‌های علمی بین رشته¬ای در دانشگاه و در راستای افق های ترسیم شده در طرح راهبردی دانشگاه می باشد. بر این اساس این دانشکده به عنوان محل انجام فعالیتهای بین رشته ای ویژه* تعیین می گردد. حوزه های مدنظر برای این مرکز در موضوعات بین رشته ای از قبیل سيستمها و مواد پيشرفته، انرژيهاي نو و فناوريهاي زيستي و پزشکي می باشد.