• علوم بنیادین در فناوری‌های بین‌رشته‌ای
    مدیر گروه
    دکتر موسی گلعلی زاده لهی

آمار و اطلاعات

.:: دکتری ::.

برنامه زمانبندی کلاس‌های مقطع دکتری در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403:

# کد درس نام درس نام استاد زمان/مکان تاریخ و ساعت امتحان

.:: كارشناسی‌ارشد ::.

برنامه زمانبندی کلاس‌های مقطع کارشناسی‌ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403:

# کد درس نام درس نام استاد زمان/مکان تاریخ و ساعت امتحان