• علوم بنیادین در فناوری‌های بین‌رشته‌ای
    مدیر گروه
    دکتر موسی گلعلی زاده لهی

آمار و اطلاعات

.:: دکتری ::.

.:: کارشناسی ارشد ::.

علم داده‌ها
معرفی

علم داده ها موضوعی میان رشته اي است که رشته¬های آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر در آن نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. از آنجا که علم داده ها به طور مستقیم با مبانی نظری و کاربردی فناوري هاي نوین و پیشرفته در تولید داده ارتباط دارد با سرعت شگرفی رو به تکامل و پیشرفت است. لذا، در راستاي برنامه هاي توسعه علم و فناوری کشور و توجه به تحقیقات بنیادی علوم، اهمیت داشتن متخصصینی در این موضوع که بتوانند به ابعاد نظري این زمینه تسلط داشته و به تبع آن در پیشرفت علمی کشور موثر باشند ضروری به نظر رسید. راه اندازی این رشته نیز اقدامی در پاسخ به نیازهای روز کشور در این زمینه بوده است. ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋلم داده ها اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮي و کاربردی ﻋﻠﻮم داده ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین، مد نظر آن است که داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن این رشته ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮآوري در حل مشکلات نوظهور مرتبط با این رشته را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ. ماموریت اصلی مجموعه رشته علم داده ها تربیت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنی است که بتواﻧﻨﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻮم داده در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ به ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های پژوهشی، کاربردی و اجرایی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.