• انرژی‌های پاک و محیط زیست
    مدیر گروه
    دکتر حسین غریبی

آمار و اطلاعات

.:: دکتری ::.

.:: کارشناسی ارشد ::.

مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
معرفی

گروه انرژی تجدید پذیر بر پایه دانش علوم پایه ، فنی مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندی نیروی انسانی با دانش خود با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و جلب حمایت‌های مالی و انسانی نهادهای دولتی، خصوصی و مردم نهاد داخل و خارج از کشور به منظور در دسترس قرار دادن انرژیهای پاک در جهت شکوفایی توسعه پایدار از با تصویب شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس فعالیت خود را آغاز کرده است. تشكيل اين گروه با هدفهای جانبی پاسخ به نيازها و حل مسايل کشور در زمینه انرژیهای پاک، كسب اعتبار و رشد و توسعه علمي و فني ، گسترش ارتباطات علمي، بومی سازی دانش انرژی‌های تجدید پذیر، گسترش مرزهاي دانش ، نوآوری و کاربست آن و حفظ سابقه و مستند سازی دست آوردهای گروه انرژیهای تجدید پذیردر دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد. از سوی دیگر براي تشخيص و پاسخ به نيازهای زیست محیطی کشور موارد زیر را وجهه همت خود قرار می دهد. توسعه آموزش و پژوهش در حوزه انرژیهای پاک، دست یابی به آخرین فناوریهای تولید انرژی پاک، پشتيباني و تقويت گروه انرژیهای تجدید پذیر از نگاه علمی، فني و مديريتي، فراهم‌آوري زمينه همكاري بين اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و هماهنگ سازي فعاليت‌های مربوط به آن، کاربست منابع اطلاعاتی موجود در ایران و جهان؛ حفاظت و دسترس پذیر کردن دست آوردهای پژوهشی گروه، مديريت گروه انرژیهای تجدید پذیر با استفاده از روشهاي علمي متناسب با شرايط دانشگاه، معرفي توان علمي گروه به مخاطبین، استفاده حداکثری از اعضای هیات علمی و منابع انساني دانشگاه تربیت مدرس، هماهنگي با برنامه‌هاي ملي توسعه، تحليل اطلاعات گردآوري شده، ‌ تدوين و اعمال استانداردهاي فني و تخصصي در گروه، نياز شناسي و نياز سنجي انرژیهای تجدید پذیر، گسترش ارتباطات علمي ـ حرفه‌اي در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر.