دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای

 

گروه های آموزشی

آزمایشگاه عمومی

انرژی های پاک و محیط زیست

علوم بنیادین در فناوری بین رشته ای

فناوری های نوین در مهندسی عمران و معماری

فناوری های نوین در علوم زیستی و پزشکی

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزش و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری