گروه علوم و اعصاب شناختی

اعضای پیشنهادی جهت تکمیل ظرفیت گروه: 8- دکتر معصومه پاکروان (مهندسی برق)، 9- دکتر فروغ اسرافیلیان (دانشکده علوم انسانی).


گروه علم داده

اعضای پیشنهادی جهت تکمیل ظرفیت گروه: 8- دکتر علی رجایی (دانشکده ریاضی)، 9- دکتر شهریار عرب (دانشکده علوم زیستی).


گروه مهندسی پزشکی بیومتریال

گروه انرژی تجدید پذیر

اعضای پیشنهادی جهت تکمیل ظرفیت گروه: 8- دکتر داریوش منصوری (دانشکده منابع طبیعی)، 9- دکتر کریمیان علی آبادی (دانشکده مکانیک).


گروه ساختمان هوشمند