متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سینا کرامتی اصل شهریور - مهندسی بيوتكنولوژی

خلاصه خبر: مطالعه سینتیک تخریب زیستی هم زمان مواد آلی فرار آب دوست و آب گریز در حضور و عدم حضور فاز آلی

عنوان رساله:  مطالعه سینتیک تخریب زیستی هم زمان مواد آلی فرار آب دوست و آب گریز در حضور و عدم حضور فاز آلی
 

 • ارائه  کننده: سینا کرامتی اصل شهریور
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید مرتضی ضمیر
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر پریسا حجازی
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر محسن نصرتی
   
 •   استاد مشاور: دکتر سید محمد موسوی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی- کلاس P2
   
 •   تاریخ: 1396/06/22
   
 •  ساعت: 15:00


 چکیده

حلالیت مواد آلی فرار اهمیت ویژه ای بر عملکرد زیست واکنش¬گاه¬ها دارد و سبب ایجاد برهم¬کنش بر بازده حذف آلاینده¬ها می¬شود. هم¬چنین اثر فاز آلی بر بازده¬ حذف هرکدام از آلاینده¬ها در حین تخریب زیستی هم¬زمان تاکنون ناشناخته بوده است. در این پژوهش از هگزان به عنوان یک ترکیب آلی آب گریز در محدوده غلظت 5 تا10 گرم بر متر مکعب و متانول به عنوان یک ترکیب آلی آب دوست در محدود غلظت 1 تا 5 گرم متر مکعب و روغن سیلیکون %0 تا %20 حجمی به ترتیب به عنوان آلاینده¬ها و فاز آلی انتخاب شدند. به منظور تعیین غلظت¬های بهینه برای بیشینه سازی بازده حذف متانول و هگزان آزمایش¬های بهینه سازی با استفاده از روش سطح پاسخ طراحی و انجام شد. بیشینه بازده حذف هگزان و متانول به ترتیب برابر %92 و %24 بود که در g.m-31 متانول و g.m-3 5 هگزان و در حضور 5% حجمی روغن سیلیکون حاصل شد. اثر روغن سیلیکون در درصد¬های حجمی مختلف بر نرخ تخریب ویژه متانول و هگزان در غلظت¬های بهینه توسط روش عامل تنها تعیین شد و بیشنه نرخ تخریب ویژه متانول 01/0 در 1% حجمی روغن سیلیکون و برای هگزان 25/0 در 10% حجمی روغن سیلیکون به دست آمد. با توجه به برازش داده-های تجربی با مدل¬های سینتیکی مشخص شد که سینتیک تخریب ویژه هگزان در عدم حضور روغن و متانول از معادله میکائلیس-منتن پیروی می¬کند. ثابت¬های سینتکی معادله میکائلیس-منتن نیز به ترتیب 5/2 Vm= و g.m-3 12Ks= محاسبه شدند. حضور g.m-3 1 از متانول سبب کاهشVm به 1 و افزایش Ks به g.m-3 21 می¬شود. حضور روغن سیلیکون در محیط کشت اثر منفی متانول بر تخریب زیستی هگزان را کاهش داد.

 کلمات کلیدی

تخریب زیستی، برهم¬کنش، حلالیت، فاز آلی ، مدل سینتیکی

 

 

21 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 729