فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 11
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 23
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 16
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 24
فرم شماره 2: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 20
فرم شماره 3: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 18
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 11
فرم شماره 1: فرم انصراف از تحصیل مشترک 12
فرم شماره 2: تسویه حساب مشترک 76
فرم شماره 3: مجوز دفاع مشترک 43
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 8
فرم شماره 5: درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 9فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 39
فرم شماره 2: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 20
فرم شماره 1: فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 66
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 21
فرم شماره 1: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 51
فرم شماره 2: تغییر استاد مشاور مشترک 13
فرم شماره 3: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 4
فرم شماره 4: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 8
فرم شماره 5: تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 8
فرم شماره 6: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 24
فرم شماره 7: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 25
فرم شماره 8: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 8
فرم شماره 9: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 10
فرم شماره 10: تسویه حساب دانشکده مشترک 77
فرم شماره 11: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 67
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 38
فرم شماره 13: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 12فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 59
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 47
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 83
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 1
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 4
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 2